MEDBORGARINITIATIV:

Ilmasto-oppi

SOM NYTT SKOLÄMNE

Stöd initiativet

SÅ HÄR MÅNGA STÖDER INITIATIVET REDAN NU:

Stöd initiativet

Klimatkunskap som nytt skolämne

Vad handlar det om?

Begreppet klimatförändring syftar på den globala uppvärmningen av klimatet som pågår på grund av ökningen av koldioxid, metan och andra växthusgaser i atmosfären. Under de hundra senaste åren har den globala genomsnittliga temperaturen ökat med nästan en grad. På grund av klimatförändringen kommer havsnivån att stiga. Regn och översvämningar samt långa torrperioder blir allt vanligare.

Klimatförändringen kan inte stoppas helt och hållet, men den kan saktas ner. För att minimera skadorna är det avgörande att minska mängden växthusgaser i atmosfären. Vår förmåga att bekämpa klimatförändringen samt vår färdighet att anpassa oss till förändringen kommer att ha en avgörande påverkan på planetens framtid.

För att hindra klimatförändringen behöver vi agera genast och fortsätta arbetet under de kommande årtiondena. Därför är det viktigt att eleverna bekantar sig med klimatförändringen redan som en del av grundutbildningen.

Varför behöver klimatet sitt eget ämne?

Klimatkunskap som nytt skolämne -medborgarinitiativet föreslår att högstadieeleverna skulle studera klimatkunskap som ett nytt skolämne som fortsättning på lågstadiets miljökunskap. Det nya ämnet är en helhet som består av klimatutbildningens mål samt olika perspektiv på fenomenet.

Teman relaterade till klimatförändringen behandlas i skolan redan nu, men det mångsidiga fenomenets undervisning är utspritt mellan flera olika ämnen. Det gör att eleverna har svårt att få en klar helhetsbild över klimatförändringen. Med klimatkunskap som ett eget skolämne vill man skapa en övergripande förståelse för fenomenet. Kampen mot klimatförändringen samt samhällets färdigheter att anpassa sig till förändringen skall få tillräckligt stor vikt i grundutbildningen.

Målet är att teman relaterade till klimatförändringen ska behandlas i en logisk ordning. Undervisningen ska ske på ett uppmuntrande sätt som inspirerar eleverna att söka information om fenomenet och aktivt delta i kampen mot klimatförändringen. Eleverna lär sig att förstå klimatförändringen på djupet samt tillämpa sina kunskaper i vardagen.

Suomitutka-studie från februari 2019 lyfter fram efterfrågan för mer information och utbildning:

  • 68 % av svararna berättar att oron över klimatförändringen har växt under det senaste året.
  • 63 % tycker att klimatförändringen bör behandlas på ett mångsidigare sätt i skolan.
  • 66 % tycker att det är viktigt att få mer information om vad man kan göra på en individuell nivå för att hindra förändringen.

”Finland bör ha en klar strategi för klimatutbildning”

”Vi behöver klimatutbildning för att kunna påverka framtida ledares attityder. Om klimatutbildning appliceras omfattande i samhället och människorna tas med, är påverkan ännu snabbare.”

Ilkka Ratinen Adjungerad professor, Lapplands universitet
Medlem på Finlands klimatpanel

"Klimatutbildning borde inkluderas i läroplanen och gälla för samtliga ämnen och årskurser.”

Nuorten Agenda 2030 -gruppen

Vad är ett medborgarinitiativ?

Röstberättigade finska medborgare kan lägga fram medborgarinitiativ. Man kan till exempel föreslå en ny lag eller ändring på en gällande lag. Medborgarinitiativet tas upp till behandling vid riksdagen om minst 50 000 personer stöder initiativet inom loppet av sex månader. Justitieministeriet upprätthåller medborgarinitiativ.fi webbtjänsten. Tjänsten är kostnadsfri.

lämpömittari

Behöver du mer information om klimatförändringen?

Det finns en hel del forskningsinformation om klimatförändringen, dess påverkan samt om olika medel för att hindra förändringen. Mer information angående klimatförändringen hittar du till exempel under följande länkar:


ilmastopaneeli.fi/sv ilmasto-opas.fi/sv IPCC:s specialrapport (på engelska) kysyilmastosta.fi (på finska och engelska)
Tillbaka till början

Källor: ilmastopaneeli.fi, ilmasto-opas.fi, openilmasto-opas.fi,
Suomitutka-kysely (helmikuu 2019)